Scholarship
noun

เป็นคำนามมีสองความหมาย อันแรกคือ ทุนการศึกษา ซึ่งใช้เป็นนามนับได้

 • Narisa won a full scholarship to Princeton University on the basis of her excellent academic records.
 • He went to a famous musical school on a scholarship.

ความหมายที่สองคือ องค์ความรู้ หลักคิดหลักการค้นคว้า งานวิชาการ ซึ่ง scholarship ในความหมายนี้เป็นนามนับไม่ได้ ตัวอย่างเช่น His research on communication technology is a work of great scholarship.

Sign
noun

Sign
verb

Sign เมื่อเป็น noun จะแปลว่า “ป้าย” “สัญญาณ” หรือ “สัญลักษณ์”

 • To earn a driving license, a driver must be able to remember the meaning of every road sign.
 • Crying can be considered a sign of weakness.

Sign เมื่อเป็น verb จะแปลว่า “เซ็น” เช่น เซ็นชื่อ เซ็นสัญญา โดยคำว่า Signature แปลว่า “ลายเซ็น”

 • Please duly sign all your documents before submitting.
 • Yesterday Sopon signed a contract with a leading camera company.

Site
noun

Cite
verb

สองคำนี้พ้องเสียงกัน แต่หน้าที่ของคำและความหมายแตกต่างกัน

Site เป็น noun แปลว่า “สถานที่” เช่น สถานที่ก่อสร้าง หรือ สถานที่สำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ

 • An engineer must oversee the site throughout the construction.
 • The open area in the woods will be used as a camping site.

Cite เป็น verb แปลว่า “อ้างอิง”

 • When you write a research article, you have to cite all relevant documents.
 • The author has cited many examples to support his theory.

Special
adjective

Spatial
adjective

สองคำนี้ออกเสียงเกือบจะเหมือนกัน แต่ความหมายไม่เกี่ยวข้องกันเลย

Special แปลว่า “พิเศษ”

 • You have a special place in my heart.
 • On this special occasion, I would like to introduce our honorable speaker to you.

Spatial เป็น adj. ของคำว่า space แปลว่า “ที่เกี่ยวกับตำแหน่งหรือมิติ”

 • This aptitude test aims to assess verbal and spatial ability.
 • The passage describes Buckingham Palace according to spatial order.

Stationary
adjective

Stationery
noun

สองคำนี้พ้องเสียงกัน เขียนเกือบจะเหมือนกัน แต่หน้าที่ของคำและความหมายต่างกันชัดเจน

Stationary เป็น adj. แปลว่า “ซึ่งหยุดนิ่ง”

 • Most stars seem stationary but actually they are moving.
 • I got stuck in the stationary traffic for almost 4 hours.

Stationery เป็น noun แปลว่า “เครื่องเขียน”

 • If you go to the stationery shop, please buy me some pens.
 • The employees must not bring the office’s stationery back home.

Stream
noun

Steam
noun

สองคำนี้เขียนคล้าย ๆ กัน คำนึงมีตัว r อีกคำไม่มี ความหมายก็แตกต่างกันด้วย

Stream แปลว่า “ลำธารเล็ก ๆ” หรือ “กระแส” เช่น กระแสน้ำ กระแสลม

 • There is a stream over there. We can drink the water and catch some fish.
 • When Somsak opened the window, a stream of cold air rushed into the room.

Steam แปลว่า “ไอน้ำ”

 • Some people believe steam has therapeutic effects and is good for skin.
 • In the past, trains were driven by steam engines.

Success
noun

Succeed
verb

Successful
adjective

สองคำนี้ต้องระวังเวลาสะกดต้องมี c สองตัว success เป็นคำนามแปลว่า ความสำเร็จ ใช้ได้ทั้งรูปนามนับไม่ได้และนามนับได้

 • The TV show is a huge success.
 • His success in attracting a number of new customers increased the company’s income substantially.

successful เป็นคำคุณศัพท์แปลว่า ที่ประสบความสำเร็จ ตัวอย่างเช่น

 • The novel whitening lotion is a highly successful product.
 • Sampan has become successful in his business field.
 • Are you successful in negotiating with other parties?

โปรดสังเกตว่าการกล่าวถึงการประสบความสำเร็จในเรื่องในเรื่องหนึ่ง หรือในการกระทำอะไรบางอย่าง เราจะใช้รูปแบบ success/successful in + noun/doing something

สำหรับคำว่า succeed ใช้เป็นกริยา มีสองความหมายหลัก ความหมายแรกก็คือประสบความสำเร็จ สามารถตามด้วย in ได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น Fortunately, I succeeded in persuading other parties to join our cause. อีกความหมายนึงคือ เข้าดำรงตำแหน่งแทนที่หรือต่อจากผู้ดำรงตำแหน่งก่อนหน้า กรณีนี้กรรมคือคนที่เคยดำรงตำแหน่งนั้น ตัวอย่างประโยคเช่น Obama succeeded Bush as 44th US president. หรืออาจใช้กับสิ่งของก็ได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ออกมาแทนตัวเก่า: This new car was intended to succeed its classic model.

Tear
noun

Tear
verb

สองคำนี้สะกดเหมือนกัน แต่หน้าที่ของคำ ความหมาย และการออกเสียงต่างกัน

Tear เป็น noun แปลว่า “น้ำตา” อ่านว่า “เทียร์” ซึ่งมักใช้เป็นพหูพจน์ tears

 • After hearing that her son was killed in a car accident, the mother suddenly burst into tears.
 • Her eyes were red and filled with tears when she said goodbye to me.

Tear เป็น verb แปลว่า “ฉีก” อ่านว่า “แทร์” คำนี้มีรูปกริยา 3 ช่องคือ tear – tore – torn

 • Suda tore open the envelope hastily to read the love letter from James.
 • All my clothes were torn to shreds by my own cats.

Weather
noun

Whether
conjunction

สองคำนี้เป็นคำพ้องเสียงกัน (homophones) แต่ความหมายต่างกันโดยสิ้นเชิง

Weather เป็น noun แปลว่า “สภาพอากาศ”

 • The weather forecast said that it would rain today.
 • The picnic was cancelled because of the bad weather.

Whether เป็น conjunction หรือ คำเชื่อม มักใช้ในสำนวน “whether [A] or [B]” แปลว่า “ให้เลือก A หรือ B อย่างใดอย่างหนึ่ง” หรือในสำนวน “whether or not” ซึ่งแปลว่า “หรือไม่”

 • You have to decide now whether to marry me or leave my life.
 • I don’t know whether or not the new policy is a good idea.
 

© สงวนลิขสิทธิ์

 

KandoWriting C.P. Tower 3 ติด BTS พญาไท ทางออกตรงข้าม Airport Link โทร. 099-230-4321