Means
noun

คำนี้เมื่อเป็นคำนามจะมีตัว s เสมอ คำนี้มีสองความหมาย ความหมายแรกหมายถึง method คือวิธีการ วิธีปฏิบัติ โดยเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ตามจำนวนวิธีการที่เรากำลังกล่าวถึง โดยที่ทั้งสองรูปนี้หน้าตายังคงเหมือนเดิม ไม่มีการเติมหรือตัด s ออกแต่อย่างใด การใช้ verb ก็ต้องใช้ให้เหมาะสมตามไปด้วย ตัวอย่างประโยคเช่น

 • The only effective means to cut cost is to lay off half of the employees.
 • For this problem, there are at least three means of solving it. I have no means of telling her the truth.

อีกความหมายนึงของคำว่า means คือ เงินหรือทุนทรัพย์ จะใช้ในรูปพหูพจน์เท่านั้น เช่น

 • Our means are not enough for buying a new car.
 • The poor parents don’t have the means to support their children.

Medium
noun, singular

Media
noun, plural

แปลว่า สื่อ ในรูปเอกพจน์ โดยที่สื่อแต่ละชนิดนับได้เป็นหนึ่ง เช่น ทีวีเป็นสื่อชนิดหนึ่ง หนังสือพิมพ์เป็นสื่ออีกชนิด media เป็นรูปพหูพจน์ของ medium ใช้เมื่อพูดถึงสื่อมากกว่าหนึ่งชนิดขึ้นไป เมื่อต้องการพูดถึงสื่อต่าง ๆ ในภาพรวม จะใช้รูป the media ซึ่งสามารถใช้คู่กับกริยาเอกพจน์หรือพหูพจน์ก็ได้ ขึ้นกับว่าเรามอง สื่อทั้งหมดโดยรวมเป็นหนึ่งสิ่ง หรือมองว่าเป็นสื่อหลาย ๆ ชนิด

Print is one medium.
สิ่งพิมพ์เป็นสื่อชนิดหนึ่ง
Advertising is a powerful medium.
การโฆษณาเป็นการสื่อสารที่มีอำนาจมากชนิดหนึ่ง
I doubt that newspaper and radio are not among the most influential media anymore.
ฉันสงสัยว่าหนังสือพิมพ์และวิทยุจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มสื่อที่ทรงอิทธิพลที่สุดอีกต่อไปแล้ว
Any scandal always attracts media interest.
เรื่องอื้อฉาวดึงดูดความสนใจจากสื่อได้เสมอ
The local media reports the discovery of ancient tomb.
สื่อท้องถิ่นนำเสนอการค้นพบสุสานโบราณ

Might
modal verb

Might
noun

Might เมื่อเป็น verb ช่วย จะแปลว่า “น่าจะ” “คงจะ” “อาจจะ”

 • I might not pass the yesterday’s exam.
 • You might not believe my words but it’s the truth.

Might เมื่อเป็น noun จะแปลว่า “อำนาจ” หรือ “พละกำลัง” ส่วน mighty เป็น adj. แปลว่า “ทรงอำนาจ” หรือ “ทรงพลัง”

 • Might is right. (สำนวน: “อำนาจคือความถูกต้อง”)
 • The might of earthquakes is overwhelming.

News
noun

แปลว่า ข่าวสาร ข้อมูล เป็นคำนามนับไม่ได้

It is good news that you will become a father soon.
นั่นเป็นข่าวดีที่คุณจะได้เป็นพ่อเร็ว ๆ นี้
The bad news is that tomorrow will be rainy or even stormy.
ข่าวร้ายคือพรุ่งนี้ฝนจะตกหรือถึงกับมีพายุ
I heard about the kidnapping on the news.
ฉันได้ยินเรื่องการลักพาตัวจากข่าว
What is the latest news on your mother’s health?
ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับสุขภาพของคุณแม่คุณเป็นอย่างไรบ้าง
She has never heard the news about her younger sister for years.
เธอไม่ได้ยินข่าวเกี่ยวกับน้องสาวของเธอมาหลายปี

Novel
noun

Novel
adjective

Novel เมื่อเป็น noun จะแปลว่า "นวนิยาย" เช่น romantic novel, detective novel และ historical novel

 • In Japan, a paperback novel costs only a few hundred yen.
 • Your previous novel is a gem. I can't wait for the next one.

Novel เมื่อเป็น adjective จะแปลว่า "แปลกใหม่"

 • The scientist proposed such a novel idea that his fellows found it hard to swallow.
 • The genuineness of the painting is being tested again by a novel optics technology.

Oversee
verb

Overseas
adverb, adjective

Oversee เป็น verb มาจาก over + see คือ มองจากข้างบน จึงแปลว่า “ควบคุมดูแล”

 • Krisana has the duty to oversee the whole project.
 • The construction of our new school building is overseen by a talented engineer.

Overseas เป็น Adv. หรือ Adj. ก็ได้ มาจาก over + seas คือเหนือทะเล สมัยก่อนจะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปต่างประเทศ คำนี้จึงแปลว่า “ต่างประเทศ” คำนี้เป็น synonyms กับ abroad (adv.) และ foreign (adj.)

 • Thanapon dreams to study and work overseas.
 • Many overseas companies have established their factories in Rayong.

Paper
noun, uncountable

Paper
noun, countable

Paper เมื่อเป็น noun นับไม่ได้ แปลว่า “กระดาษ” ที่ใช้เขียน ใช้ห่อของ ซึ่งถ้าจะนับต้องใช้ว่า a piece/sheet of paper

 • Could you buy in some paper for our copy machines?
 • Someone sent you a box wrapped in plain brown paper.

Paper ถ้านับได้ จะแปลว่า “หนังสือพิมพ์ = newspaper” “บทความ = article” หรือเอกสารประเภทอื่น ๆ ซึ่งนับเป็นฉบับ ๆ ได้

 • If you go to the bookstore, please buy me an evening paper (=an evening newspaper).
 • Yesterday I read a research paper discussing the possibility of curing AIDS.

Patient
noun

Patient
adjective

Patience
noun

Patient มีสองความหมาย กรณี noun แปลว่า “คนไข้” แต่ถ้าเป็น adjective จะแปลว่า “อดทน” ส่วน noun “ความอดทน” จะใช้ว่า Patience

Patient “คนไข้”

 • Although the patient is about to undergo major surgery, she still remains hopeful and high-spirited.
 • The results of their blood test indicate that the patients are infected with an unknown virus.

Patient “อดทน” Patience “ความอดทน”

 • To bake a perfect cake, you need to be patient.
 • Narong often runs out of patience with his annoying sister.

Person
noun

People
noun

Person เป็น noun เอกพจน์ หมายถึง 1 คน ถ้ามีหลาย ๆ คน จะใช้ people เป็นหลัก และยังสามารถใช้ persons ได้ด้วย ซึ่งกรณีหลังมักใช้ในภาษาทางการ หรือภาษากฎหมาย

 • Udomsak is a very kind person.
 • At present, many people eat too much and never take exercise.
 • The police reported that eighteen persons were killed in the yesterday’s suicide bombing.

People ยังหมายถึง ประชากรทั้งหมดในประเทศหนึ่ง ๆ หรือในสังคมหนึ่ง ๆ ซึ่งเมื่อพูดถึงประชากรหนึ่งกลุ่ม ก็สามารถใช้ว่า a people ได้ และประชากรหลาย ๆ กลุ่ม ก็สามารถใช้เป็น peoples

 • Thais are known as an extremely friendly people.
 • Peoples in Asia seem to have similar culture and custom regarding seniority.

Pore
noun

Pore
verb

Pore เป็น noun หมายถึง "รูเล็ก ๆ" เช่น รูขุมขนที่อยู่บนผิวหนังของคนและสัตว์ หรือแม้แต่รูเล็ก ๆ ตามพื้นผิวของพืชและหิน

 • People who have large pores are more likely to have an acne problem.
 • When molten rock full of gas bubbles solidifies, it becomes light solid rock with a lot of pores.

Pore เมื่อเป็น verb จะใช้ในสำนวน pore over something ซึ่งแปลว่า "พินิจพิเคราะห์ ศึกษา" หนังสือ หรือ เอกสารต่าง ๆ

 • The researchers pored over piles of documents related to their experiments.

Queue
noun

Cue
noun

สองคำนี้ออกเสียงเหมือนกัน แต่การสะกด และมีความหมายแตกต่างกัน

Queue แปลว่า “แถว” หรือ “คิว” คำนี้เป็น British English สำหรับ American English จะใช้คำว่า ‘line’

 • Standing in a queue when you are buying something is a good manner.
 • The queue to buy the new iPad was formed two days before the actual release date.

Cue แปลว่า “สัญญาณ”

 • You have to wait here until I give you the cue.
 • The results of O-NET and other national tests are the cue for the government to review its educational plans and policies.

Rain
noun

Reign
noun

สองคำนี้อ่านว่า “เรน” เหมือนกัน แต่ความหมายไม่เกี่ยวข้องกันเลย

Rain เป็นคำที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี แปลว่า “ฝน”

 • Every time when I am broken-hearted, I love to walk alone in the rain and cry loudly.
 • Acid rain is a result of pollution from cars and factories.

Reign อาจแปลว่า “รัชสมัย” ในกรณีของกษัตริย์ หรือ “ช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง” เมื่อพูดถึงตำแหน่งหน้าที่ในองค์กร

 • During the reign of King Rama I, Siam fought a number of wars against Burma.
 • The former president of the company changed many rules and regulations throughout his reign.

Re-collect
verb

Recollect
verb

สองคำนี้นอกจากจะเขียนต่างกันตรงที่มีหรือไม่มี hyphen คั่นแล้ว ยังอ่านออกเสียงต่างกัน ความหมายก็ต่างกันด้วย

Re-collect อ่านว่า รี คอลเล็คต์ แปลตามตัวได้ว่า collect again คือ "เก็บรวบรวมสิ่งที่กระจายออกไปกลับมาอีกครั้ง"

 • The whole lot of the new hybrid cars is about to be re-collected because a number of customers have experienced malfunctions of gear system.

Recollect อ่านว่า เร็ค คอลเล็คต์ แปลว่า "จำได้" "ระลึกขึ้นได้"

 • An old lady was sitting alone and trying to recollect her happy old days.
 • I recollect playing toys with my younger brother and sister.

Re-cover
verb

Recover
verb

Re-cover อ่านว่า รี คอฟเวอร์ แปลตามตัวว่า cover again คลุมอีกครั้ง หรือหาอะไรใหม่มาคลุมแทนของเก่า

 • This house was severely damaged by the storm and we need to re-cover its roof.

Recover (ริคอฟเวอร์) มีสองความหมายหลัก ความหมายแรกใช้กับสภาพร่างกายจิตใจที่กลับมาดีดังเดิมหรือความสามารถที่ฟื้นฟูกลับมา เช่นจากอาการเจ็บป่วยหรือความตระหนก นอกจากนี้ยังใช้ได้กับสถานการณ์ที่กลับสู่ภาวะปกติ หลังจากผ่านช่วงที่เลวร้ายหรือย่ำแย่มา

 • After a few weeks she finally recovered from the flu.
 • All investors hope the economy will recover from hamburger crisis soon enough.

Recover อีกความหมายหนึ่ง ใช้เป็น verb ที่ต้องการกรรม แปลว่า ได้สิ่งที่สูญเสีย ถูกขโมย ถูกทำลายไปกลับคืนมา สิ่งนั้นอาจเป็นสิ่งของ หรือนามธรรมอย่าง ความสามารถ ความรู้สึก สติสัมปชัญญะ ก็ได้

 • After any earthquake the first priority of the first 72 hours is to rescue as many lives as possible, not to recover bodies.
 • It was at midnight when she recovered consciousness.
 • The child has never recovered the ability to speak since he witnessed the brutal murder of his mother.

Re-create
verb

Recreate
verb

Re-create อ่านว่า รี ครีเอท แปลว่า create again "สร้างให้มีขึ้นอีกครั้ง"

 • After many years of political turmoil, many people start making the effort to re-create the state of peacefulness in Thailand.

Recreate อ่านว่า เร็ค ครีเอท แปลว่า "พักผ่อน" ทำให้ร่างกายหรือจิตใจกลับมาสดชื่นอีกครั้ง

 • In summer there no better way to recreate than going to the sea.

Recreation เป็น noun แปลว่า กิจกรรมหรือสิ่งที่ทำให้ร่างกายหรือจิตใจกลับมาสดชื่น เช่น กิจกรรมสันทนาการ งานอดิเรก การดูหนังฟังเพลง

 • His only recreation is watching TV.
 • He hates all kinds of outdoor recreation.

Re-form
verb

Reform
verb

Re-form แปลว่า form again "กลับสู่สภาพเดิม"

 • When the company went out of business in 2003, the original founders decided never to re-form it.
 • If you cut a starfish in half, both halves have the capability of re-forming body parts and now you have two starfish.

Reform แปลว่า "ปฏิรูป" เปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้ดีขึ้น

 • The plans to reform the educational system have never been successfully implemented.
 • The new Prime Minister promised the voters that he would reform the government.
 • Spending 2 year in prison, he starts to tell everybody that now he is a reformed criminal.

Reform ยังใช้เป็น noun ได้อีกด้วย แปลว่า การปฏิรูป

 • Some demand radical reform of the constitution. Some focus more on political reform, but some don’t even pay attention to these matters.

Re-present
verb

Represent
verb

Re-present (รี พรีเซนต์) แปลว่า present again คือ "แสดงหรือให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งอีกครั้ง"

 • The scientist re-presented his new idea about how to reduce greenhouse gases to university students.

Represent (เร็พ พรีเซนต์) แปลว่า "เป็นตัวแทนของ"

 • Sakorn will represent the company at the conference.
 • The information collected from very few persons cannot represent the opinions of all people in the country.
 • Stars on the map represent the famous spots for sightseeing.
 • Many athletes dream of representing their countries at the Olympics.

Rent
verb

Rent
noun

Rent เมื่อเป็น verb สามารถแปลได้สองความหมายคือ "ให้เช่า" (เจ้าของให้คนอื่นมาเช่าอยู่/ใช้) และยังแปลว่า "เช่า" (เราไปขอเช่าอยู่/ใช้จากเจ้าของ)

 • Since our house has three empty rooms, we should rent them to college students. (ให้เช่า)
 • I would prefer to buy a small house than rent a big room. (เช่า)

Rent เมื่อเป็น noun แปลว่า "ค่าเช่า"

 • If you don't pay the rent by this Friday, we will have no choice but to ask you to move out.

สำนวนที่เราพบเห็นได้บ่อย ๆ คือ "for rent" ซึ่งเป็นการเสนอให้เช่า (ส่วน "for sale" จะเป็นการเสนอขาย)

 • Right after the tenant moved out, the landlord put his old 'for rent' sign back in front of the house.

Research
noun, verb

ในกรณีเป็นคำนาม แปลว่า การศึกษาวิจัย หรือ การค้นหาข้อมูล โดยมักใช้เป็นนามนับไม่ได้ การทำวิจัยสามารถใช้คำกริยาประกอบได้หลายคำ เช่น do/conduct/undertake research ส่วนการทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เราจะใช้รูป research on/into something

The research team consists of a number of scientists from various fields.
คณะวิจัยประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากจากหลายสาขา
The doctor is conducting research on drug addiction.
แพทย์กำลังทำงานวิจัยเรื่องการติดยาเสพย์ติด
Recent research has shown that now computer games are as addictive as drugs.
งานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าปัจจุบันเกมคอมพิวเตอร์ทำให้เสพย์ติดได้เหมือนยาเสพย์ติด
Sonthaya and Malinee are doing research into the connection between education level and salary.
สนธยาและมาลินีกำลังทำวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับเงินเดือน
I advise you to do some research before you buy a new laptop computer.
ฉันแนะนำให้คุณศึกษาหาข้อมูลก่อนจะซื้อคอมพิวเตอร์แลปทอปเครื่องใหม่

research ที่เป็นคำกริยาก็ใช้ได้ทั้งในความหมายว่า การทำวิจัย และ การค้นหาข้อมูล สามารถใช้ได้เป็นกริยาที่ต้องมีกรรมและไม่ต้องการกรรม

A medical professor has researched into the cause of the pandemic and concluded that genetics played an important role.
อาจารย์แพทย์ผู้หนึ่งได้ทำการวิจัยหาสาเหตุของโรคระบาดและสรุปว่าพันธุกรรมมีส่วนสำคัญ
Successful authors may spend years researching for material for each of their books.
นักประพันธ์ที่ประสบความสำเร็จอาจใช้เวลาเป็นปี ๆ ในการค้นหารวบรวมข้อมูลสำหรับการเขียนหนังสือหนึ่งเล่ม
The company claims that it has researched and developed an efficient program for losing weight within a short amount of time.
บริษัทอ้างว่าได้วิจัยและพัฒนาโปรแกรมลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพและใช้เวลาน้อย
Somsak began researching tons of options of laptop computers in the market.
สมศักดิ์เริ่มหาศึกษาตัวเลือกของคอมพิวเตอร์แลปทอปที่มีอยู่มากมายในตลาด

Rise
verb

Raise
verb

คำสองคำนี้ความหมายใกล้ ๆ กัน ทำนอง “สูงขึ้น” แต่ต่างกันที่อันนึง “สูงขึ้นเอง” อีกอันมีใคร “ยกให้สูงขึ้น” อีกอย่างสองคำนี้อ่านไม่เหมือนกันด้วย

Rise อ่านว่า “ไรส์” อาจจะจำว่ามี ‘i’ (ไอ) เป็นสระ คำนี้แปลว่า “สูงขึ้นเอง” ไม่มีใครถูกยก (ไม่มีกรรม)

 • Oil prices are rising.
 • The sun rises in the east and sets in the west.

Raise อ่านว่า “เรส” อาจจะจำว่าเพราะมี ‘a’ (เอ) ในสระ คำนี้ต้องมี ใคร “ยก” อะไร ให้สูงขึ้น (มีกรรม)

 • OPEC has decided to raise oil prices.
 • I raised my glass and said “Cheers, everyone!”

นอกจากนี้ Raise ยังมีความหมายว่า “เรี่ยไรเงิน” “ระดมทุน” หรือ “เลี้ยงดู” “อบรม” ได้ด้วย

 • This organization raises funds to help people in need.
 • Because his parents died in a car accident, Henry was raised by his aunt and uncle.
 

© สงวนลิขสิทธิ์

 

KandoWriting C.P. Tower 3 ติด BTS พญาไท ทางออกตรงข้าม Airport Link โทร. 099-230-4321