Aboard
adverb, preposition

Abroad
adverb

สองคำนี้หน้าตาคล้ายกันมาก แต่ความหมายแตกต่างกันชัดเจน aboard แปลว่า ที่อยู่บนยานพาหนะ เช่น เครื่องบิน เรือ รถไฟ ตัวอย่างการใช้ aboard เป็น preposition เช่น He is stepping aboard the plane. ในกรณีที่ใช้ aboard เป็น adverb เช่น

 • All passengers are requested to remain aboard until the ship docks completely.
 • The air crash killed all 98 passengers aboard, including my mom.

ส่วน abroad แปลว่า ที่อยู่หรือไปยังต่างประเทศ ตัวอย่างการใช้เช่น

 • Many Thai students dream of studying abroad.
 • My sister married an American businessman three years ago and she has lived abroad since then.
 • I have never travelled abroad.

Adapt
verb

Adopt
verb

Adapt เป็น verb แปลว่า “ปรับ” เช่น ปรับตัว ปรับเปลี่ยน ปรับใช้

 • Siri spent a few months adapting herself to her new position as a manager.
 • This new car is adapted to take LPG.

Adopt เป็น verb แปลว่า “รับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยง” หรือ “นำแนวคิดหรือวิธีปฏิบัติมาใช้”

 • Brian didn’t know he was adopted until he turned 20.
 • Thai teachers were not able to adopt the so-called ‘Child Center’ to create effective learning processes.

Advance
verb

Advanced
adjective

Advance เป็น verb แปลว่า “เคลื่อนที่ไปข้างหน้า” หรือ “พัฒนา”

 • The soldiers were ordered to advance to the battle zone.
 • In the recent years, our understanding of human brain has significantly advanced.

Advanced เป็น adj. แปลว่า “ขั้นสูง”

 • This advanced course may be too difficult for me.
 • Advanced technology has created many incredible possibilities.

Advantageous
adjective

เป็น adjective ของคำว่า advantage แปลว่า ที่มีข้อได้เปรียบ ที่มีประโยชน์

Having a good command of English is undoubtedly advantageous.
การมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นข้อได้เปรียบอย่างไม่ต้องสงสัย
They are now in a more advantageous position.
ขณะนี้พวกเขาอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบกว่า
Many Thai people believe that holding a Master’s degree is advantageous for them.
คนไทยหลายคนเชื่อว่าการมีวุฒิปริญญาโทเป็นข้อได้เปรียบสำหรับพวกเขา
The Free Trade Agreement between the US and developing countries seems to be advantageous only to the US.
การเปิดการค้าเสรีระหว่างสหรัฐกับประเทศกำลังพัฒนาดูเหมือนจะเป็นประโยชน์กับเฉพาะกับสหรัฐเท่านั้น

Advice
noun

Advise
verb

สองคำนี้ต่างกันตรงที่คำหนึ่งเป็น noun อีกคำเป็น verb โดย advice แปลว่าคำแนะนำ เป็นคำนามนับไม่ได้ ดังนั้นจึงห้ามใช้ an advice หรือ advices ตัวอย่างการใช้ที่ถูกต้องเช่น

 • Please, give me some advice on what is best for my baby.
 • May I give you a piece of advice?

ส่วนคำว่า advise เป็นคำกริยา แปลว่า to give advice คือให้คำแนะนำ ตัวอย่างเช่น

 • My lawyer advised me not to accept the offer.
 • Sorry, I cannot advise you on such personal matter.

ส่วนผู้ที่ให้คำแนะนำสามารถเขียนได้สองแบบคือ adviser และ advisor

Affect
verb

Effect
noun, verb

สองคำนี้หน้าตาคล้ายกัน ออกเสียงก็คล้ายกัน แต่มีความหมายและวิธีใช้ที่แตกต่างกัน

affect เป็น verb แปลว่า to influence คือมีอิทธิพลต่อหรือมีผลกระทบต่ออะไรบางอย่าง ตัวอย่างเช่น Many lives were greatly affected by the tsunami. หรือ This drug affects the human behaviors.

ส่วนคำว่า effect ใช้เป็น noun เป็นหลัก แปลว่า result or change คือผลที่เกิดขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลง เช่นในวลี cause and effect หมายถึงเหตุและผล ตัวอย่างประโยคเช่น All weight-loss drugs in the market have harmful side effects. เมื่อใช้เป็น verb จะใช้เฉพาะกรณีที่เป็นทางการ โดยมีความหมายว่า to do or make something คือทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จหรือสร้างอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น The election has effected major changes in the government.

Air
noun

Heir
noun

สองคำนี้ก็เป็นคำพ้องเสียง อ่านว่า “แอร์” เหมือนกัน เพราะคำว่า heir นั้น ไม่ออกเสียง 'h'

Air แปลว่า “อากาศ”

 • Because this summer is extremely hot, Jatupon decided to turn on the air conditioner and lie naked in front of it throughout the weekend.
 • Do you smell it? There is a delicious smell in the air.

Heir แปลว่า “ทายาท” ซึ่งอาจจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งหรือมรดกตามสายโลหิต หรือผู้ที่มารับช่วงหน้าที่การงานต่อ

 • In many cultures, the oldest son of a king is customarily the heir to the throne.
 • The President is looking for someone to be his political heir.

Assistance
noun

Assistant
noun

คำ 2 คำนี้เป็น noun ทั้งคู่ ซึ่งมีความหมายเกี่ยวข้องกัน แต่ไม่เหมือนกัน และตัวสะกดท้ายคำต่างกัน

Assistance เป็น noun นับไม่ได้ แปลว่า “ความช่วยเหลือ”

 • The scholarship fund offers assistance to all students in need.
 • With the assistance of the Internet, people now have access to an unimaginable amount of useful information.

Assistant เป็น noun นับได้ แปลว่า “ผู้ช่วย”

 • Alisara is studying for a Ph.D. and, at the same time, working as a teaching assistant (=a TA).
 • Apple claimed that Siri would act as a personal assistant of the iPhone user.

Bacterium
noun, singular

Bacteria
noun, plural

คนส่วนใหญ่มักเคยได้ยินคำว่า bacteria แต่ไม่เคยได้ยินการใช้คำว่า bacterium ที่จริงแล้วสองคำนี่เป็นคำเดียวกัน โดย bacterium เป็นรูปเอกพจน์ ดังนั้นเมื่อพูดถึงแบคทีเรียหนึ่งชนิด ก็ต้องใช้ a bacterium ส่วน bacteria เป็นรูปพหูพจน์ ใช้เมื่อกล่าวถึงแบคทีเรียมากกว่าหนึ่งชนิด เช่น There are thousands of useful bacteria in our intestine.

Because
conjunction

Because of
preposition

หลายคนคงสงสัยว่า because กับ because of มีความหมายหรือวิธีใช้แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร จริง ๆ สองคำนี้ความหมายไม่ต่างกัน ทั้งคู่แปลว่า "เพราะ" เป็นการแสดงเหตุผล ความต่างนั้นอยู่ที่วิธีใช้

because เป็น conjunction ซึ่งมีหน้าที่เชื่อม clause กับ clause คำว่า clause หรือ อนุประโยค ต้องมีส่วนประกอบอย่างน้อยคือ Subject + Verb (อาจจะมี Object หรือส่วนขยายอื่นมากกว่านี้ก็ยังได้) ตัวอย่างเช่น

 • She married him because he is rich.
 • Because diamond is the hardest natural material, it is widely used for cutting and polishing other materials.

ส่วน because of เป็น preposition แปลว่า ต้องตามหลังด้วย noun ตัวอย่างที่ให้ความหมายใกล้เคียงกับประโยคด้านบนคือ

 • She married him because of his money.
 • Because of its extreme hardness, diamond is widely used for cutting and polishing other materials.

สรุปคือ "because + clause" และ "because of + noun"

Because of
preposition

Due to
preposition

Owing to
preposition

Thanks to
preposition

preposition ที่ความหมายเหมือน because of มีด้วยกันหลายสำนวน เช่น

 • due to + N.
 • owing to + N.
 • thanks to + N.
 • because of + N.
 • on account of + N.
 • as a result of + N.
 • as a consequence of + N.
 • in consequence of + N.

สำนวนเหล่านี้ต้องตามด้วย noun เท่านั้น ตัวอย่างการใช้ในประโยคเช่น

 • The football match was cancelled because of the storm.
 • His failure was partly due to his lack of experience in this field.
 • Thanks to the new favorable import regulations, our import volume has increased significantly this quarter.
 • Major disasters occur more frequently as a consequence of the global warming.

Because
conjunction

As
conjuction

Since
conjunction

For
conjunction

คำที่ใช้บอกเหตุผล ที่ใช้เหมือน because ยังมี as, since และ for อีกด้วย น่าสังเกตว่า 3 คำนี้แปลได้หลายความหมาย มีหลายหน้าที่

 • as = เพราะ, ในขณะที่, เท่า
 • since = เพราะ, ตั้งแต่
 • for = เพราะ, มาเป็นเวลา, เพื่อ

ดังนั้นเวลาอ่านพบคำเหล่านี้จึงต้องระวังว่าควรจะแปลอย่างไร ด้านล่างเป็นตัวอย่างการใช้ 3 คำนี้ ในลักษณะเดียวกับ "because + clause"

 • As everybody is going to be free this Friday's evening, we should arrange the meeting then.
 • I think a lot of people will join our club, since I've received tons of emails asking about it.
 • The researchers have been funded generously by the government, for their preliminary laboratory results were extremely promising.

สำหรับ because, as และ since สามารถขึ้นต้นหรืออยู่กลางประโยคก็ได้ แต่ for อยู่ได้เฉพาะกลางประโยค และมักใช้ในภาษาทางการหรือในวรรณคดี

Carry on
verb

Carry out
verb

ทั้งสองคำนี้เป็น phrasal verb นั่นคือมีลักษณะเป็น Verb + Preposition และความหมายมักจะไม่สามารถแปลได้ตรง ๆ จากความหมายของ Verb และ Preposition ที่มาผสมกัน

Carry on แปลว่า “ดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ” ความหมายตรงกับคำว่า continue / keep / keep on / go on

 • Just carry on driving straight and you will see the building you’re looking for on the left.
 • I would like to carry on our insightful conversation, but my schedule won’t allow me.

Carry out แปลว่า “ดำเนินการ” ตรงกับ do / perform หรือ “ทำจนเสร็จ” = complete / fulfill

 • We need more funds to carry out the research.
 • The violent protest erupted because the government didn’t carry out the promise to reform the governmental structure.

Compliment
noun

Complement
noun

สองคำนี้เขียนเกือบเหมือนกัน ส่วนเสียงอ่านนั้นเหมือนกัน เรียกว่าเป็น คำพ้องเสียง (homophones) แต่ความหมายต่างกันโดยสิ้นเชิง

Compliment เป็น noun แปลว่า “คำชม”

 • This dish is excellent! My compliments to the chef.
 • I take it as a compliment when people say my working style is similar to my father’s.

Complement เป็น noun แปลว่า “ส่วนเติมเต็ม” หรือ “องค์ประกอบที่ทำให้สมบูรณ์”

 • This wine would be a nice complement to your fish dish.
 • The new information is the perfect complement to our old data. Now we can see the whole picture clearly.

Contact
noun

Contract
noun

สองคำนี้เขียนคล้าย ๆ กัน คำนึงมีตัว r อีกคำไม่มี ความหมายก็แตกต่างกันด้วย

Contact แปลว่า “การสัมผัส” หรือ “การติดต่อระหว่างกัน”

 • Babies need physical contact with their loving parents.
 • I still stay in contact with my school friends.

Contract แปลว่า “สัญญา” หรือ “ข้อตกลง”

 • The company is going to sign a contract with the government next week.
 • Breaking the contract would entail many legal consequences.

Contemporary
noun, adjective

ในกรณีคำนาม contemporary หมายถึง คนหรือสิ่งของที่ดำรงอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับสิ่งอื่น

 • Albert Einstein, one of the greatest physicists of all time, was both much admired and greatly despised by his contemporaries.
 • Sadly, only few contemporaries of van Gogh appreciated his paintings during his lifetime.

ในกรณีที่เป็นคำคุณศัพท์ contemporary มีสองความหมาย ความหมายแรกคือ ที่อยู่ในยุคสมัยเดียวกัน เช่น

 • Leibniz was contemporary with Newton and each of them claimed that he discovered calculus first.
 • Neanderthal humans are believed to be contemporary with mammoths.

อีกความหมายนึงของคุณศัพท์ contemporary คือ modern ที่ทันสมัย ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น

 • Sanit strongly dislikes abstract contemporary art as he cannot grasp the slightest meaning of it.
 • I am looking for a pocket dictionary of contemporary English.
 • People find life is more difficult in the ever-changing contemporary world.

Content
noun

Content
adjective

Content ที่เป็น noun แปลว่า "สิ่งที่บรรจุอยู่" หรือ "เนื้อหาสาระ" ที่อยู่ในหนังสือ จดหมาย เว็บไซต์ คำพูด ฯลฯ

 • The police officer asked me to empty the contents of my bag.
 • People often think the politician is an eloquent speaker, but if you listen carefully, you'll know his speech always lacks content.

Content ที่เป็น adjective แปลว่า "รู้สึกพึงพอใจ"

 • Srisuda's parents are content with their daughter's IELTS scores.
 • He seems content to sit quietly and let the other team members argue fiercely.

Corporal
adjective

Corporeal
adjective

สองคำนี้มีความหมายเกี่ยวข้องกัน แต่ก็มีนัยความหมายและการใช้ที่แตกต่างกันอยู่ โดย corporal หมายถึง ที่เกี่ยวกับร่างกาย เช่นในวลี corporal punishment คือการลงโทษที่กระทำต่อร่างกาย ส่วน corporeal สามารถแปลว่า ที่เกี่ยวกับร่างกาย ได้เช่นกัน แต่จะใช้ในการเน้นว่าร่างกายนั้นจับต้องได้ มีตัวมีตนอยู่จริง ต่างจากจิตใจ ซึ่งเป็นนามธรรม ไม่มีตัวตน ความหมายของ corporeal จึงขยายไปถึงสิ่งอื่น ๆ ที่มีตัวตนสามารถจับต้องได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น

 • The ghost I saw last night looked so corporeal as if I would be able to touch it.
 • The science museum tries to present abstract scientific ideas in the most tangible and corporeal manner as possible by showing them in the form of hand-on exhibits.

Country
noun

Country
noun

Country เป็น noun มี 2 ความหมาย อันแรกคือ “ประเทศ” = nation ส่วนอีกความหมายนึงคือ “ชนบท” = countryside

Country "ประเทศ"

 • Many countries in Southeast Asia worked together tirelessly to establish ASEAN.
 • Living alone in a foreign country, Anne always thinks about her mother country.

Country “ชนบท”

 • I prefer to live in the country than in urban areas.
 • John specializes in drawing and painting scenes of the country.

Criterion
noun, singular

Criteria
noun, plural

สองคำนี้เป็นคำเดียวกันแปลว่า หลักเกณฑ์ในการตัดสินหรือประเมินคุณค่า เป็นนามนับได้ หลักเกณฑ์หนึ่งข้อก็นับเป็นหนึ่งหน่วย โดยที่ criterion เป็นรูปเอกพจน์ criteria เป็นรูปพหูพจน์ หลายคนเคยแต่ยินแต่ criteria แล้วใช้ผิด ใช้รูปนี้เป็นเพื่อกล่าวถึงหลักเกณฑ์แค่หนึ่งข้อ หรือพยายามจะเติม s เมื่อต้องการจะพูดถึงหลักเกณฑ์หลายข้อ ซึ่งผิดอีกเช่นกัน ตัวอย่างการใช้ที่ถูกต้องเช่น

The sole criterion he uses to select new employees is their experience. He doesn’t care about their educational background at all.
หลักเกณฑ์เดียวที่เขาใช้เลือกพนักงานใหม่คือประสบการณ์ เขาไม่สนใจเรื่องการศึกษาของผู้สมัครเลย
Academic ability is not the only criterion for admission to the college.
ความสามารถในการเรียนไม่ใช่หลักเกณฑ์เดียวในการรับเข้าเรียนต่อในวิทยาลัย
There are many criteria for measuring the efficiency of the machine.
มีหลักเกณฑ์จำนวนมากสำหรับใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องจักร
To be eligible for the scholarship, students must satisfy a set of certain criteria.
เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับทุน นักเรียนจะต้องผ่านชุดของหลักเกณฑ์บางอย่าง
 

© สงวนลิขสิทธิ์

 

KandoWriting C.P. Tower 3 ติด BTS พญาไท ทางออกตรงข้าม Airport Link โทร. 099-230-4321