kando

 
 

วัดทักษะภาษาอังกฤษ และปรึกษาเบื้องต้น ฟรี

หลาย ๆ ท่านที่เคยเตรียมสอบการเขียนภาษาอังกฤษ สำหรับการสอบ IELTS, TOEFL หรือใด ๆ ก็ตาม อาจเคยถามตัวเองว่า เมื่อทำแบบฝึกหัดการเขียนแล้ว จะนำไปให้ใครตรวจแก้และให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาการเขียนของตัวเองต่อไป

KandoWriting ให้บริการช่วยเหลือการฝึกเขียนภาษาอังกฤษ เราจะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจแก้งานเขียนของท่าน เช่น การสะกดคำ ไวยากรณ์ ความเหมาะสมในการเลือกใช้คำ วลี หรือประโยค และให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงงานเขียนของท่านทั้งในแง่ภาษา โครงสร้าง และเนื้อหา โดยเฉพาะสำหรับการตอบโจทย์ข้อสอบ IELTS และ TOEFL ในลักษณะการเรียนแบบตัวต่อตัว รูปแบบการสอนจึงสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน อีกทั้งผู้เรียนยังสามารถสอบถามประเด็นข้อสงสัยส่วนตัวได้ตลอดเวลา

รูปแบบการให้บริการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ดี หรือผู้ที่ได้ผ่านคอร์สเรียน Essential Grammar for IELTS & TOEFL และ Writing Workshop for IELTS & TOEFL มาแล้ว และต้องการฝึกให้คุ้นเคยกับการเขียน essay และพัฒนาทักษะการเขียนให้ชำนาญยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

How It Works

การติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับ KandoWriting สามารถกระทำได้ผ่านทางอีเมล์ kandowriting@gmail.com หรือท่านอาจนัดเวลาเพื่อมาพูดคุยและรับคำแนะนำจากอาจารย์แบบตัวต่อตัวที่สถาบันก็ได้

ท่านสามารถส่งงานเขียนชิ้นแรกให้เราอ่านก่อน เพื่อให้เราได้ประเมิน และพูดคุยกับท่านในเบื้องต้น โดยยังไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ หลังจากนั้นท่านค่อยตัดสินใจว่าจะใช้บริการของเราหรือไม่

สำหรับรูปแบบการบริการของเรา ในแต่ละงานเขียนจะแบ่งการตรวจแก้และให้คำแนะนำเป็น 2 ครั้ง โดยในครั้งที่หนึ่งจะเป็นการระบุข้อผิดพลาดพร้อมเสนอวิธีแก้ไขทั้งด้านการใช้คำศัพท์ ไวยากรณ์ และเนื้อหา เพื่อให้กลับไปศึกษาและฝึกแก้ไขงานเขียนด้วยตนเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ในครั้งที่สอง เราจะประเมินงานที่ได้รับการแก้ไขแล้วอีกครั้งหนึ่ง อธิบายข้อผิดพลาดและให้ตัวอย่างวิธีการแก้ไข รวมถึงยกตัวอย่างการใช้ภาษาให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย การใช้รูปแบบไวยากรณ์ที่หลากหลาย หรือการใช้สำนวนภาษาที่สละสลวยเป็นธรรมชาติ

 
 

KandoWriting C.P. Tower 3 ติด BTS พญาไท ทางออกตรงข้าม Airport Link โทร. 099-230-4321