KandoWriting บริการตรวจแก้ statement of purpose

การบริการรับแนะนำและแก้ไข statement of purpose ของ KandoWriting นั้น เริ่มต้นจากที่ผู้สนใจใช้บริการส่ง statement of purpose มาให้ KandoWriting ประเมินภาพรวมว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรบ้าง ทั้งในส่วนเนื้อหาและส่วนการใช้ภาษา พร้อมกันนั้นเราจะแนะนำว่าท่านควรปรับปรุง statement of purpose อย่างไรบ้าง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หลังจากนั้นท่านจึงตัดสินใจว่าจะใช้บริการกับเราหรือไม่

ในการบริการของเรา จะประกอบด้วยการระบุจุดที่ผิดหรือที่ควรแก้ไข พร้อมอธิบายว่าผิดอย่างไร และเสนอว่ารูปแบบการเขียนที่ดีควรเป็นอย่างไร ในบางกรณีเราอาจแนะนำให้ท่านเขียนเนื้อหาเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้ statement of purpose ของท่านมีใจความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ท่านสามารถติดต่อสอบถามเราได้ตลอดเวลาหากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม จนกว่าท่านจะพอใจว่า statement of purpose ของท่านสมบูรณ์แล้ว ท่านจึงชำระเงิน

Service Example #1

ในตัวอย่างนี้ ผู้เขียนส่งต้นฉบับ statement of purpose (Draft #1) มาให้ KandoWriting ประเมินเบื้องต้น จะเห็นได้ว่าผู้เขียนใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ใน statement of purpose บรรยายถึงความสำคัญหลักสูตรที่ผู้เขียนต้องการสมัคร และเล่าว่าได้เรียนอะไรบ้าง ซึ่งเห็นได้ว่าผู้เขียนสนใจจะเรียนในหลักสูตรนี้จริง ๆ และศึกษาโครงสร้างและความสำคัญของหลักสูตรมาอย่างดี แต่เนื้อหาสำคัญที่ยังขาดหายไปคือการเล่าถึงตัวผู้เขียนเองเลย หัวใจของ statement of purpose คือการทำให้คณะกรรมการรับสมัครรู้จักตัวผู้เขียนมากขึ้น เราจึงแนะนำให้ผู้เขียนเพิ่มเติมข้อมูลดังกล่าวเชื่อมโยงกับเนื้อหาหลักสูตร โดยการอธิบายต่อไปว่ารายละเอียดของหลักสูตรเหมาะสมหรือถูกใจผู้เขียนอย่างไร หากผู้เขียนสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว จะช่วยทำให้ความฝันของผู้เขียนเป็นจริงได้อย่างไร เรายังแนะนำอีกว่า ให้เขียนมาอย่างที่คิดนึกจริง ๆ ให้เขียนมาเต็มที่ ไม่ต้องกังวลว่าจะเขียนภาษาอังกฤษถูกผิดอย่างไร เพราะนั่นจะเป็นหน้าที่ของเราที่จะแก้ไขให้ท่าน ผู้เขียนจึงได้ส่งร่างที่สองกลับมา (Draft #2)

 

Draft #1

In current world information and communication is the most important thing due to it is helping the people to get closer together. It make families keep in touch. It spread knowledge to everybody normally cannot get these useful information such as students now can do their homeworks and write reports by using internet instead of library. The technology becomes faster and faster while cheaper and cheaper at a higher rate than before and it will continue like this. It help many businesses company to sell more products and get a lot of money. The Faculty Of Information And Communication Technology Of Swanborough University can teach us all these knowledges.

Here students will learn how computer work, how program like photoshop work, how telephone networking work and many more things to learn. In the first year of the study we will learn general science deeper such as physics, chemistry and mathematics. And we will learn how to make programming as C, Pascal, Java here. In the third year we’ll have time to make industry internship. Or work in business company or try to make research inside the university itself.

Lastly the programme is English and international. We’ll use to speak english and for studying doing homework presentation and for examination. We always know this is important. This is the most important think for new generation to improve Thailand because we need to learn from foreigners and had to read and understand them and communicate back to them to show that we can have new good ideas that can make advance in the world.

Draft #2

In current world information and communication is the most important thing due to it is helping the people to get closer together. It make families keep in touch. It spread knowledge to everybody normally cannot get these useful information such as students now can do their homeworks and write reports by using internet instead of library. The technology becomes faster and faster while cheaper and cheaper at a higher rate than before and it will continue like this. It help many businesses company to sell more products and get a lot of money. That is why I want to study this field of technology and The Faculty Of Information And Communication Technology Of Swanborough University is my first decision.

Here students will learn how computer work, how program like photoshop work, how telephone networking work and many more things to learn. I would like to know all of these staff because know the basic knowledge is important to do many others thinks especially when you want to have owner business in such new technology which is my dream and I wanna archive it. In the first year of the study we will learn general science deeper such as physics, chemistry and mathematics. Through I don’t like study biology and chemistry I always get headache with them but I love doing math and physics and love to play with many graphical programmes like photoshop, illustrator, flash and more. And we will learn how to make programming as C, Pascal, Java here so that we could use the knowledge to make our own programs and find question of many problems by myself. This is the most interesting part of program and also challenging for someone who want to do this like me.

In the third year we’ll have time to make industry internship. This is also very interesting students can experience from doing hand-on and cannot learn this in a classroom. We will learn how many thing in real world technology work and understand how to conduct business and how to work at the same time as the others peoples. This experience is again very important.

Lastly the programme is English and international. We’ll use to speak english and for studying doing homework presentation and for examination. This is the most important think for new generation to improve Thailand because we need to learn from foreigners and had to read and understand them and communicate back to them to show that we can have new good ideas that can make advance in the world. These are reason why I want to study here.

 

จะเห็นได้ว่า Draft #2 นี้มีการพัฒนาในส่วนเนื้อหาไปจากเดิมมาก เพราะมีการเล่าถึงแผนการในอนาคตของผู้เขียนและเชื่อมโยงว่าหลักสูตรที่ต้องการสมัครนั้นจะช่วยให้ความปรารถนาของผู้เขียนเป็นจริงได้อย่างไร แต่ส่วนของภาษานั้นจะเห็นได้ว่ายังต้องมีการแก้ไขหลายจุด ทั้งการสะกดคำ การใช้คำ ไวยากรณ์ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับความ ตัวอย่างด้านล่างแสดงการใช้ภาษาที่ผิดชัดเจนไว้บางส่วน (แสดงด้วยสีแดง) พร้อมทั้งคำอธิบาย

 

Draft #2

In current world information and communication is the most important thing due to it is helping the people to get closer together. It make families keep in touch. It spread knowledge to everybody normally cannot get these useful information such as students now can do their homeworks and write reports by using internet instead of library. The technology becomes faster and faster while cheaper and cheaper at a higher rate than before and it will continue like this. It help many businesses company to sell more products and get a lot of money. That is why I want to study this field of technology and The Faculty Of Information And Communication Technology Of Swanborough University is my first decision.

Comments

 • due to ในความหมายว่า "เพราะว่า" ต้องตามด้วยนาม ถ้าจะตามด้วยประโยค ให้ใช้คำอื่นแทน เช่น because
 • ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ (ยกเว้น I และ you) เช่น it ให้ผันกริยาตามประธานโดยการเติม s ด้วย
 • ระมัดระวังไม่ให้สับสนคำว่า think กับ thing
 • โดยปกติ คำนามที่ขยายคำนาม ใช้รูปเอกพจน์ คำว่า business ใน business company ไม่ต้องผันเป็น businesses
 • การเขียนวิสามานยนาม (proper noun) จะไม่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่กับคำบุพบท ยกเว้นว่ามีความยาวตั้งแต่ 5 ตัวอักษรขึ้นไป (โดยทั่วไป) ฉะนั้น คำว่า of และ and ในชื่อคณะจึงขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็ก
 

Here students will learn how computer work, how program like photoshop work, how telephone networking work and many more things to learn. I would like to know all of these staff because know the basic knowledge is important to do many others thinks especially when you want to have owner business in such new technology which is my dream and I wanna archive it. In the first year of the study we will learn general science deeper such as physics, chemistry and mathematics. Through I don’t like study biology and chemistry I always get headache with them but I love doing math and physics and love to play with many graphical programmes like photoshop, illustrator, flash and more. And we will learn how to make programming as C, Pascal, Java here so that we could use the knowledge to make our own programs and find question of many problems by myself. This is the most interesting part of program and also challenging for someone who want to do this like me.

 • ชื่อโปรแกรมเป็นวิสามานยนาม จึงต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น Photoshop
 • ระมัดระวังไม่ให้สับสนคำว่า staff กับ stuff, archive กับ achieve
 • คำว่า other เมื่อใช้ขยายคำนามเพื่อหมายถึง "อื่น ๆ" ไม่ต้องเติม s เช่น other things
 • การชอบ (หรือไม่ชอบ) การทำสิ่งใด ให้เขียนสิ่งนั้นด้วย gerund ต่อจาก like เช่น like studying
 • ผู้เขียนไม่ได้เลือกรูปแบบการสะกดคำให้สอดคล้องกันทั่วทั้งเอกสาร บางที่ใช้คำว่า program (แบบอเมริกัน) บางที่ใช้คำว่า programme (แบบอังกฤษ)
 • มีหลาย ๆ จุด ที่ผู้เขียนผสมคำอย่างไม่เหมาะสม เช่น have owner business, make advance, make programming
 • โดยปกติ ภาษาเขียนไม่ใช้การย่อรูป เช่น do not ไม่ย่อเป็น don't
 • ระมัดระวังไม่สับสนคำว่า though กับ through หากต้องการใช้ในความหมายว่า "แม้ว่า" ให้ใช้ though หรือ although แล้วไม่ต้องใส่ but ในส่วนที่บอกว่า "แต่ ..."
 

In the third year we’ll have time to make industry internship. This is also very interesting students can experience from doing hand-on and cannot learn this in a classroom. We will learn how many thing in real world technology work and understand how to conduct business and how to work at the same time as the others peoples. This experience is again very important.

 • คำว่า "คนอื่น" ใช้วลีว่า "the others" หรือไม่ก็ "other people" แต่ไม่ใช่ "the others people" อนึ่ง people เป็นพหูพจน์อยู่แล้ว ไม่ต้องเติม s
 

Lastly the programme is English and international. We’ll use to speak english and for studying doing homework presentation and for examination. This is the most important think for new generation to improve Thailand because we need to learn from foreigners and had to read and understand them and communicate back to them to show that we can have new good ideas that can make advance in the world. These are reason why I want to study here.

 • การเรียนการสอนที่เพียงแค่เป็นภาษาอังกฤษ ไม่เรียกว่าเป็น international program แต่เป็น English program เท่านั้น
 • ตลอดเรียงความนี้ หลายแห่ง ผู้เขียนไม่ได้ใส่ comma ในจุดที่สมควรมี
 

ลองเปรียบเทียบ Draft #3 ซึ่งได้รับการแก้ไขปรับปรุงโดย KandoWriting เรียบร้อยแล้วจน statement of purpose มีความสมบูรณ์ทั้งเนื้อหาและภาษา ลักษณะการแก้ของ KandoWriting จะปรับเปลี่ยนข้อความแค่เท่าที่จำเป็น เพื่อรักษาคุณลักษณะของผู้เขียนที่สะท้อนอยู่ใน statement of purpose เอาไว้ วิธีนี้อาจเสียเวลา เพราะต้องมีการสื่อสารไปมาระหว่างกันหลายครั้ง แต่ผู้เขียนจะได้ statement of purpose ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวเอง ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป

 

Draft #2

In current world information and communication is the most important thing due to it is helping the people to get closer together. It make families keep in touch. It spread knowledge to everybody normally cannot get these useful information such as students now can do their homeworks and write reports by using internet instead of library. The technology becomes faster and faster while cheaper and cheaper at a higher rate than before and it will continue like this. It help many businesses company to sell more products and get a lot of money. That is why I want to study this field of technology and The Faculty Of Information And Communication Technology Of Swanborough University is my first decision.

Draft #3

In current world, information and communication technology is important because it helps people to get closer together, and helps families to keep in touch. It spreads knowledge to people such as students who can now access useful information easily through the Internet instead of a library to do their homework and write essays. Technology development becomes faster and faster, while its applications become cheaper and cheaper at a higher rate than before. The trend will continue like this. Information and communication technology helps many business companies to sell more products and get higher revenues. That is why I want to study in this field of technology, and the Faculty of Information and Communication Technology, Swanborough University is my first choice.

 

Here students will learn how computer work, how program like photoshop work, how telephone networking work and many more things to learn. I would like to know all of these staff because know the basic knowledge is important to do many others thinks especially when you want to have owner business in such new technology which is my dream and I wanna archive it. In the first year of the study we will learn general science deeper such as physics, chemistry and mathematics. Through I don’t like study biology and chemistry I always get headache with them but I love doing math and physics and love to play with many graphical programmes like photoshop, illustrator, flash and more. And we will learn how to make programming as C, Pascal, Java here so that we could use the knowledge to make our own programs and find question of many problems by myself. This is the most interesting part of program and also challenging for someone who want to do this like me.

Here, students will learn how a computer works, how a program like Photoshop works, how telephone networking works and many more things. I would like to know all of these stuff because, as they are basic knowledge, they are important for doing many other things, especially when you want to own a business pertaining to such technology. It is my dream, and I want to achieve it. In the first year of the study, I will learn deeper about general science such as physics, chemistry and mathematics. Although I do not like biology and chemistry, as I always get headache with them, I love doing mathematics and physics, and experimenting with many graphics programs like Photoshop, Illustrator, Flash and so on. I will also learn how to do programming in C, Pascal, and Java here, so that I could use the skills to make my own programs and find answers to many problems by myself. This is the most interesting part of programming, and also challenging for someone like me.

 

In the third year we’ll have time to make industry internship. This is also very interesting students can experience from doing hand-on and cannot learn this in a classroom. We will learn how many thing in real world technology work and understand how to conduct business and how to work at the same time as the others peoples. This experience is again very important.

In the third year, I will have time to do industry internship. This is also very interesting. Students can benefit from hands-on experience—something that cannot be learnt in a classroom. I will learn how many things in the real world work, and understand how to conduct business and work at the same pace as, or faster than, other people. This experience is, again, very important.

 

Lastly the programme is English and international. We’ll use to speak english and for studying doing homework presentation and for examination. This is the most important think for new generation to improve Thailand because we need to learn from foreigners and had to read and understand them and communicate back to them to show that we can have new good ideas that can make advance in the world. These are reason why I want to study here.

Lastly, the program is conducted in English. I will be used to speaking english, and use it for studying, doing homework, presentation and examination. This is one of the most important things for the new generation, because, to improve Thailand, we need to learn from foreigners, be able to read and understand them and communicate back to them to express our new, good ideas that can contribute to the advancement of the world. These are the reasons why I want to study here.

 

Final Draft

ท้ายที่สุด หลังจากพูดคุยกันอีกหลายครั้งจนได้ร่างสุดท้าย ท่านจะภูมิใจใน statement of purpose ที่กลั่นของมาจากความคิดของท่านเอง โดยมี KandoWriting ช่วยตรวจแก้อย่างละเอียดรอบคอบและขัดเกลาให้ statement of purpose ของท่านสมบูรณ์แบบที่สุด ตามสโลแกน You write, we refine.

 
 

Statement of Purpose

Information and communication technology plays a significant role in current world for its large-scale benefits. It connects people. It helps geographically separated family members to keep in touch. It spreads knowledge with unprecedented coverage and speed; students can now access useful information through the Internet instead of a library to do their homework and essays. It gives business companies a new marketing arena to sell more products and increase revenues. These are the reasons why I would like to learn about this particular technology, and, naturally, a bachelor's program at the Faculty of Information and Communication Technology, Swanborough University is an inevitable choice.

Throughout the coursework, what students will learn includes how a computer works, how a sophisticated application like Photoshop works, how networking works, and so on. A business on information and communication technology would require its owner to understand those and know how to harness them for business benefits. It is my dream to establish such a company. Although, in the first year, studying deeper about general science, including biology and chemistry, is something I will find rather demanding, my love for mathematics and physics will help me get through. I also like to experiment with graphics softwares like Photoshop, Illustrator, Flash, and many others, and see how they can be stretched to the limits. Here, I will also learn how to do programming in C, Pascal, and Java. This will certainly open up opportunities to create any programs with any features I fancy by myself. This is the most interesting part, and challenging to boot.

I also find doing industry internship during the third year to be something to look forward to. Students can have their skills sharpened by hands-on experiences that a conventional classroom cannot offer. In real-world situations, how many things work can be entirely different. It will also be a chance to learn how to conduct business and get accustomed to its pace so that I know how to step ahead.

Lastly, since the program is conducted in English, I can eventually be more familiar and confident with using English, as studies, homework, presentations, and examinations will be necessarily done in that language. This is one of the most important skills the new and later generations should acquire. English is, at least for the moment, a global language that people of different nations can share what they know and think, and together contribute to the advancement of the world. This concludes the basis of my determination to study here.

 
 

Is there anything that can be helpful to us?

หากท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมใด ๆ เกี่ยวกับตัวอย่างนี้ หรือสนใจใช้บริการ โปรดติดต่อ kandowriting@gmail.com

 

KandoWriting C.P. Tower 3 ติด BTS พญาไท ทางออกตรงข้าม Airport Link โทร. 099-230-4321