Résumé or
Curriculum Vitae
(CV)

 

7April2010

ไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังสมัครงาน หรือนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการสมัครเรียนต่อ ก็คงสนใจอยากรู้ว่าการเขียน résumé หรือ curriculum vitae (เรียกย่อ ๆ ว่า CV) นั้นเขียนกันอย่างไร ควรใส่ข้อมูลอะไรบ้าง ทำอย่างไรจึงจะได้ résumé ที่เป็นมืออาชีพ เพื่อทำให้การสมัครงานหรือสมัครเรียนประสบความสำเร็จ

résumé นั้นเป็นสรุปประวัติ ประสบการณ์การเรียน การทำงาน ทักษะความรู้ความสามารถ ของแต่ละบุคคลอย่างย่อ ๆ โดยมักมีความยาวหนึ่งหน้าเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการรับสมัครเข้าทำงานหรือศึกษาต่อ résumé ที่ดีนั้นจะต้องบ่งบอกได้ว่าผู้สมัครมีทักษะความรู้ความสามารถตรงกับที่บริษัทหรือสถานศึกษาต้องการ และให้ความเชื่อมั่นได้คุณจะเป็นตัวเลือกที่ดี

résumé ที่ดีนั้นหน้าตาควรเป็นอย่างไร? ขอให้ลองนึกภาพการรับสมัครงานในตำแหน่งงานดี ๆ ที่มีผู้สนใจสมัครเป็นจำนวนมาก ต่างคนก็ต่างต้องการให้ข้อมูลแก่บริษัทว่าตนเองนั้นมีความสามารถสูงและควรถูกเลือก โดยส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเข้าไปมากมาย ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากที่จะมีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครทุกคนอย่างละเอียดถี่ถ้วน ในเบื้องต้นจะต้องมีการคัดกรองเอาเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและโดดเด่นไว้เพื่อพิจารณาสัมภาษณ์ต่อไป ในขั้นตอนนี้ résumé จะมีบทบาทสำคัญมาก ดังนั้นเนื้อหาใน résumé ที่ถูกจำกัดรูปแบบให้มีความยาวเพียงหนึ่งหน้ากระดาษ ต้องสามารถบ่งบอกความสามารถที่ผู้สมัครมีได้ตรงกับสิ่งที่บริษัทค้นหาอยู่ได้ชัดเจน และต้องแสดงให้เห็นว่าผู้สมัครคนนั้นโดดเด่นกว่าผู้สมัครคนอื่น ๆ เนื้อหาที่ไม่มีความเกี่ยวข้องและรายละเอียดปลีกย่อยจึงไม่ควรอยู่ใน résumé

ในหลาย ๆ กรณีที่คุณวุฒิทางการศึกษาหรือประสบการณ์ทำงานของผู้สมัครหลาย ๆ คนใกล้เคียงกันมาก การให้ความสำคัญในการเตรียมเอกสารอย่าง résumé กลับมีผลสำคัญขึ้นมา เช่น การใช้ภาษาเขียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะกับ résumé ที่เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับการสมัครเข้าทำงานกับบริษัทนานาชาติหรือตำแหน่งงานที่ภาษาอังกฤษเป็นคุณสมบัติสำคัญ หรือแม้กระทั่งการจัดเรียงรูปหน้า résumé ให้อ่านง่าย เป็นระเบียบสะอาดสะอ้าน ก็อาจบ่งชี้ได้ว่าคุณมีทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพ ดังนั้นในการเขียน résumé การจัดวางรูปหน้าจึงมีความสำคัญไม่แพ้เนื้อหา

ในกรณีของนักเรียนนักศึกษาที่กำลังต้องการสมัครเรียนต่อ แม้ปัจจัยหลักในการตัดสินการรับเข้าเรียนจะเป็นเรื่องของผลการเรียนและคะแนนสอบข้อสอบมาตรฐานต่าง ๆ résumé หรือ curriculum vitae ก็นับเป็นเอกสารสำคัญที่ให้ข้อมูลเสริมนอกเหนือไปจากข้อมูลการศึกษาทั่ว ๆ ไป ข้อมูลเพิ่มเติมเหล่านี้มีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว โดยเฉพาะกับการสมัครเรียนต่อยังต่างประเทศ ซึ่งในหลาย ๆ ประเทศไม่ได้ถือเอาแค่ตัวเลขเกรดและคะแนนเป็นตัวชี้วัดความเหมาะสมของผู้สมัครเรียน คณะกรรมการรับสมัครต้องการรู้จักตัวตนของผู้สมัครแต่ละคน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกบรรจุใน résumé ได้ ยกตัวอย่างเช่น การทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานกลุ่ม ชมรม การเล่นกีฬา ดนตรี การแข่งขันทางวิชาการ ทั้งที่ได้รางวัลและไม่ได้รางวัล การทำงานเพื่อส่วนรวม การทำงานอดิเรกต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนบ่งชี้ว่าผู้สมัครเป็นคนอย่างสมบูรณ์ มิได้จำกัดตัวเองอยู่กับแค่การเรียนหนังสือในห้องเรียน

ควรใส่อะไรบ้างใน résumé? คำถามนี้ไม่มีคำตอบตายตัว แต่โดยทั่วไปข้อมูลที่ควรมีมีดังนี้

 • จุดประสงค์ของการสมัคร ส่วนนี้เป็นส่วนที่คุณเขียนบอกสั้น ๆ ว่า คุณต้องการทำอะไร โดยเขียนอย่างเด็ดขาด ไม่กำกวม และแสดงถึงความเข้าใจในวิชาชีพ เช่น "ผมต้องการงานบริหารในแผนกที่ดูแลงานพัฒนาซอฟต์แวร์โดยตรง ในบริษัทซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่จับตลาดเล็ก ๆ อย่างกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ และให้โอกาสในการเรียนรู้การบริหารโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลแบบขนาน" เป็นต้น

 • ประวัติส่วนตัวอย่างย่อ ๆ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ข้อมูลสำหรับติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่อีเมล์ ข้อมูลนอกเหนือจากนี้คุณอาจเพิ่มเติมลงไปได้ตามความเหมาะสม

 • ประวัติการเรียนและประสบการณ์การทำงาน บางคนอาจเขียนสองส่วนนี้ต่อเนื่องกันในหัวข้อเดียว หรือเขียนแยกกันชัดเจนก็ได้ ข้อมูลส่วนนี้นิยมเขียนเรียงตามลำดับเวลา โดยให้สิ่งที่ทำล่าสุดอยู่บนสุดแล้วเรียงไปหาสิ่งที่ทำในอดีต

  • ประวัติการเรียนนั้นจะสรุป ปีที่จบการศึกษา วุฒิที่ได้รับ และชื่อสถาบันการศึกษา นอกเหนือจากนั้น โดยเฉพาะในกรณีสมัครเรียนต่อ อาจเพิ่มข้อมูลเช่น เกรดเฉลี่ย หัวข้อวิทยานิพนธ์และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงกิจกรรมทางการศึกษาที่น่าสนใจอื่น ๆ เข้าไปประกอบด้วย

  • ประสบการณ์การทำงานนั้นควรมีเนื้อหาคือ ช่วงเวลาที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ชื่อบริษัท หากรายละเอียดย่อยในเนื้องานที่ทำ เช่นภาระหน้าที่หรือโปรเจ็กต์งานที่เคยได้ดำเนินการ จะแสดงถึงประสบการณ์และทักษาเฉพาะที่คุณมี และจะเป็นที่สนใจของบริษัทที่รับสมัครงานอยู่ คุณก็สามารถแจกแจงรายละเอียดส่วนนี้เพิ่มเติมได้ แต่ก็พึงระวัง อย่าให้ résumé ดูเยิ่นเย้อ ไม่กระชับ หากเลือกเขียนข้อมูลส่วนนี้เป็นประโยค ควรใช้ active voice เพื่อเน้นว่าสิ่งต่าง ๆ เรานี้คุณเป็นผู้กระทำ

 • รางวัลและความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นจากการแข่งขันต่าง ๆ สำหรับนักเรียนนักศึกษา การได้รับทุนการศึกษา ทุนวิจัย การได้รับตำแหน่งพนักงานดีเด่น ฯลฯ

 • ทักษะ ส่วนนี้มีความสำคัญมากให้ทางปฏิบัติ เพราะผู้ว่าจ้างต้องการลูกจ้างที่ทำงานเป็นจริง ๆ ทักษะที่เป็นที่ต้องการมากในปัจจุบันได้แก่ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งคุณควรระบุว่าคุณใช้โปรแกรมอะไรเป็นบ้าง และอีกทักษะคือด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้ติดต่อสื่อสารได้จริง

 • อื่น ๆ เช่น งานอดิเรก กิจกรรมนอกห้องเรียน ผลงานวิจัย งานตีพิมพ์

สุดท้ายเพื่อจะได้เป็นแนวทางและเห็นภาพชัดที่สุดว่าจะเขียน résumé อย่างไร ด้านล่างเป็นตัวอย่าง résumé สำหรับคนที่กำลังจะสมัครเรียนต่อต่างประเทศ และที่กำลังจะสมัครงาน

 
 

Pattranont Soparwan

Curriculum Vitae

Personal Information

Address
45/23 Phaholyothin 60, Garden Home Village, Pathumthani 12130, Thailand
Telephone
+66 2578 3631
E-mail
psoparwan@gmail.com

Education

2008–2009
Master of Science in Polymer Technology
Western State Institute of Technology, United States
GPA: 3.98
Thesis: Characterization and Medical Application of 3-,4-ethylenedimethyl phosphate Chemicals
Advisor: Prof. Tossmann R. Mahkar
2004–2007
Bachelor of Science in Chemistry (Major: Polymer Science) (Second Class Honours)

Kinnarin University, Bangkok, Thailand
GPA: 3.58
Thesis: Termination of Autocatalytic Polymer Reaction in Organic Solutions
Advisor: Prof. Somchai Boonyarath

Awards and Honours

2009
Best Dissertation of the Year, Deparment of Physical Sciences, Western State Institute of Technology
2008–2009
Frans-Holst Scholarship for Excellent Research Students
2007
Best Poster, the fifth National Science and Technology Conference, Bangkok

Skills and Personal Interests

Computers
programming in C, C++, Java, and HTML, Microsoft Office, Origin, Matlab
Languages
English (TOEFL iBT 88), German (A2)
Reading
scientific subjects, science fictions, classic novels

Publications

 1. Soparwan, P., Loretz, B., Zhang, J.P., Mahkar, T.R. "Functionalization of 3-,4-ethylenedimethylphosphate Chemicals for Medical applcation." Journal of the American Chemical Society. In press.

 2. Soparwan, P., Loretz, B., Artiza, M.S., Jose, G.H., Zhang, J.P., Mahkar, T.R. "Characterization of 3-,4-ethylenedimethylphosphate Chemicals using in vitro Novel Enzymatic Activity Assay." Journal of the American Chemical Society. In press.

 
 

Yotkwan Butsaya

26 Chittri Road Naimueang Mueang, Surin 10270
E-mail: byotkwan@gmail.com Phone: +66 8 9043 0007

Objective

To gain managerial employment in a technical department of a large software company which targets a scientific niche market and offers possibility of cross-platform software development.

Experience

2002–present
Uttaradit, Thailand

Tungsten Research, Co, Ltd.
Head of Software Development Department

 • Determined and prioritised development goals
 • Managed two government-funded research projects on large-scale geothermal mapping
 • Coordinated between working subgroups within the department
 • Introduced and enforced a revision control system
 • Redesigned and maintained a corporation-wide, internal human-resource system
2001–2002
Chainat, Thailand

Moon MicroSystems, Co., Ltd.
Secretary to Chief Technical Officer

 • Managed all office activities in chief technical officer's absence
 • Organised and scheduled regular meetings of full-time and part-time programmers
 • Arranged itineraries abroad for chief technical officer
 • Corresponded with clients about implementation-specific issues
 • Supervised three to five trainees

Education

2000–2002
Songkhla, Thailand
Cowford University
Master of Business Administration
1996–2000
Rayong, Thailand
Swanborough University
Bachelor of Software Engineering

Skills

Operating systems
Unix/Linux, Windows 95 onwards, Mac OS X, Mac OS X Server
Programming

General purposes
C, C++, C#, Objective-C, Fortran, IDL, Lisp, Java, Scala

Web
XHTML, CSS, JavaScript, PHP, ActionScript 3

Project management

Project management systems
Atlassian JIRA Studio, IBM Rational Method Composer

Revision control systems
Subversion, Concurrent Versions System, Borland StarTeam

Content management systems
Drupal 5 and 6

Others
Oracle Database 9 to 11g
Wolfram Mathematica and gridMathematica
Languages
Thai (native)
English (fluent)
Dutch (fair, including Flemish and Afrikaans)
 
 

© สงวนลิขสิทธิ์

 

KandoWriting C.P. Tower 3 ติด BTS พญาไท ทางออกตรงข้าม Airport Link โทร. 099-230-4321